ไก่ชนออนไลน์
วัน พุธ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

5 ข้อที่คุณต้องรู้สำหรับการขอเปิดบ่อนชนไก่แบบถูกกฎหมาย


แชร์


ไก่ชนออนไลน์ : 5 ข้อที่คุณต้องรู้สำหรับการขอเปิดบ่อนชนไก่แบบถูกกฎหมาย ผู้ว่าลงตรวจพื้นที่

5 ข้อที่คุณต้องรู้สำหรับการขอเปิดบ่อนชนไก่แบบถูกกฎหมาย 
ไก่ชนออนไลน์ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ.2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 เป็นต้นไป อนุญาตให้เปิดบ่อนไก่ได้โดยเสรีทั่วประเทศ ใครที่มีอายุ 35 ปี สัญชาติไทย ไม่เคยล้มละลาย ไม่เคยติดคุก ถ้าติดแต่พ้นโทษมาแล้วเกิน 2 ปี ก็เปิดได้ โดยขออนุญาตกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในต่างจังหวัด ถ้าในกรุงเทพเป็นอำนาจของอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


1. ขออนุญาตสร้างบ่อน โดยยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ซึ่งจะพิจารณาโดยคำนึงถึง 
-สถานที่ที่จะขออนุญาตต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย 
-จำนวนสถานที่ในพื้นที่นั้นว่ามีจำนวนไม่มากเกินสมควร 
-ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ชน เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ 
-มีการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
-จะต้องไม่อยู่ใกล้วัด โรงเรียน โรงพยาบาล


ไก่ชนออนไลน์ : 5 ข้อที่คุณต้องรู้สำหรับการขอเปิดบ่อนชนไก่แบบถูกกฎหมาย ผู้ว่าลงตรวจพื้นที่

2. ขออนุญาตเล่นการพนัน โดยผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตสร้างบ่อนก่อน
3. ใบอนุญาต 1 ใบ ใช้ได้ 1 สังเวียน ส่วนบ่อนหนึ่งจะขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ได้กี่สังเวียนนั้น ต้องให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ 


ไก่ชนออนไลน์ : 5 ข้อที่คุณต้องรู้สำหรับการขอเปิดบ่อนชนไก่แบบถูกกฎหมาย ผู้ว่าลงตรวจพื้นที่

4. เปิดได้เฉพาะวันที่ไม่ตรงกับวันสำคัญทางศาสนา บ่อนหนึ่งจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ ได้เฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสำคัญทางศาสนา ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 5 วันต่อเดือน ยกเว้น กรณีพิเศษ เช่น งานประจำปีที่จังหวัดจัด หรือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้ารัฐหรือสาธารณกุศล

5. กำหนดเวลาชนให้เป็นมาตรฐาน ต้องไม่เกิน 20 นาที/ยก รวมแล้วไม่เกิน 8 ยก และให้พักระหว่างยกไม่น้อยกว่า 20 นาที


ไก่ชนออนไลน์ : 5 ข้อที่คุณต้องรู้สำหรับการขอเปิดบ่อนชนไก่แบบถูกกฎหมาย 

แต่มีข้อห้ามที่ต้องระวัง ถ้าผู้มีใบอนุญาตกระทำการดังต่อไปนี้ อาจหมดโอกาสที่จะขอใบอนุญาตครั้งต่อไป โดยครั้งคราวหรือตลอดไปก็ได้ 
-ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังใบอนุญาต
-ไม่จัดสถานที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะอนามัย
-จัดให้มีการเล่นการพนันอย่างอื่นภายในบริเวณสถานที่เล่นการพนันชนไก่ 
-จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่โดยมีการเสริม แต่งเดือย หรือโดยวิธีอื่นที่ไม่ได้ เป็นไปตามธรรมชาติของไก่ชน

ขั้นตอนการขอออกใบอนุญาติเปิดสนามชนไก่

 


Tag :

ไก่ชนออนไลน์, ขออนุญาติเปิดบ่อนไก่ชน, บ่อนไก่ชน, เปิดบ่อนชนไก่

กดติดตามเพจเราได้ที่นี่เลย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

รับข่าวสารเพิ่มเติม