ไก่ชนออนไลน์
7 กรกฎาคม 2565

1 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทาง ตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของ Kaichononline.com ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องยื่นคำขอก่อนดำเนินการใดๆ เช่น การอนุญาต การอนุมัติ เป็นต้น

ผู้ใช้บริการ หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นประชาชนที่ใช้บริการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของ Kaichononline.com หรือใช้บริการอื่นใดด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท หมายถึง   ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม  (www.kaichononline.com)
Website หมายถึง สื่อนำเสนอข้อมูลของ Kaichononline.com บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการรวบรวม หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งหน้าเว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นด้วยเพื่อเป็นช่องทางการ ตลาด และเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าให้มากขึ้น
Mobile Application หมายถึง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อ เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น
คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยม ชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นๆ

2 : การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บนั้นจะทำ เพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของ ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) เท่านั้น ทั้งนี้ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ความยินยอมทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) กรณีที่จัดเก็บข้อมูลส่วนอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยได้แจ้งก่อนทำการเก็บ รวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดไว้ อาจสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติม จากท่าน เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม หรือบริการหรือพันธมิตรทางธุรกิจจัดขึ้น โดยท่านอาจ ต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติม การแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจะทําให้ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ได้มากขึ้นทั้งนี้ ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) จะเก็บรักษาข้อมูลส่วน บุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลนั้นๆ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดยระยะเวลา เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

3  :  จุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  และการเปิดเผยข้อมูล
ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) จะทำการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและบริการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่านตกลง และยินยอมให้ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) สามารถใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนไป ยังพันธมิตรในทางธุรกิจ หรือบุคคลอื่น โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน เพื่อ ประโยชน์ของท่านและของกิจการบางส่วน ดังต่อไปนี้
1. เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ, โฆษณา, ผลิตภัณฑ์, สิทธิพิเศษ, กิจกรรมด้านการตลาดที่ ตรงกับความต้องการของท่าน ผ่านช่องทางส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้ไก่ชนออนไลน์ดอท คอม (www.kaichononline.com) จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2. เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ประสบการณ์การใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือการร่วมกิจกรรมใดๆ ทำให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อปรับแต่งข้อเสนอ โฆษณา สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาด หรือเนื้อหาที่คุณสนใจ ซึ่ง จะส่งให้ท่านผ่านทางช่องทางต่างๆ ของไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) เช่น เว็บไซต์, อีเมล, การแจ้งเตือนภายในเว็บไซต์, โซเชีย ลมีเดีย, หรือช่องทางอื่นๆ ในอนาคต
4. เพื่อดำเนินการตามการใช้บริการ ทำนิติกรรมสัญญา ธุรกรรม หรือการร่วมกิจกรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) หรือบริษัทพันธมิตร
5. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะดำเนินการโดยไก่ชน ออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) หรือบุคคลภายนอก รวมถึงบริษัท พันธมิตร
6. เพื่อติดต่อผู้ใช้งานสำหรับการให้บริการ และดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการ ตลาดที่ได้รับอนุญาตตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้ทางไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
7. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
8.    เพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน   หรือความปลอดภัยของไก่ชนออนไลน์ดอทคอม
(www.kaichononline.com)  หรือของผู้ใช้บริการของบริษัท
ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้ วัตถุประสงค์ที่กำหนด
ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ กำหนดข้างต้นหรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมาย กำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) จะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน โดยไก่ ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผย และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลนโยบายส่วนบุคคลนี้ไม่ครอบคลุมการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ บุคคลภายนอก ที่กระทำโดยบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าใน เว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (Link) กับเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือ ช่องทางในอนาคตของไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) การเชื่อมโยง ระบบโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อแชร์เนื้อหาในช่องทางของไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) หากการกระทำใดๆ ก็ตามที่ขัดต่อกฎหมาย และก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) ทางไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำ หรือการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

4: ข้อจำกัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
1. ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) จะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของท่าน โดยจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการ เก็บรวบรวมข้อมูลของไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) เท่านั้น ไก่ชน ออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) จะกำกับดูแลพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของไก่ ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) มิให้ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยต่อ บุคคลภายนอก เว้นแต่

1.1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา ฯลฯ
1.2) เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดี ของศาล
1.3)   เพื่อประโยชน์ของท่าน  และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
1.4) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com)
1.5)   เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต   ร่างกาย   หรือสุขภาพของบุคคล
1.6) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อ ใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
1.7) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อ ประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่ เหมาะสม2. บริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้ ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ไก่ ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) กำหนด


5: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล ภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศปลายทาง ที่อาจมีหรือไม่มีระดับการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้ท่าน มั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะดำเนินการอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอน ข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และในบางกรณี ไก่ชนออนไลน์ดอท คอม (www.kaichononline.com) อาจขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไปยังต่างประเทศ หากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

6: คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) และ ไอพีแอดเดรส (IP Address)นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล
ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่าน เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บ ข้อมูลบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้ รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ ให้บริการด้านการตลาดหรือวิเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีประเภทนี้ โดยตรงบนเว็บไซต์ทั้งนี้ คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ อุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน คุกกี้ทําให้บริษัททราบถึงบริการ หรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ส่วนพิกเซล (Pixel) เป็น ภาพขนาดเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทําหน้าที่ต่างๆ เช่น ทําให้เซิร์ฟเวอร์ อื่น สามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และมักใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าว จะทําการติดตามเมื่อมี การดาวน์โหลดพิกเซลเพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใด หรือบางส่วนของจอภาพใดด้วยการทํางานของคุกกี้และพิกเซล จะทําให้ไก่ชนออนไลน์ดอท คอม (www.kaichononline.com) สามารถจดจําผู้ใช้บริการที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันของไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) ทราบถึงจํานวนและ วัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่วยให้ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) บริการข้อมูล พัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และ แอปพลิเคชัน ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ นําเสนอบริการ สิทธิพิเศษ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรม และความสนใจสําหรับท่านด้วยนอกจากนั้น เว็บไซต์ และช่อง ทางอื่นของไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com)

วิธีปิดการทํางานของคุกกี้
ท่านมีสิทธิตั้งค่าคุกกี้ โดยท่านอาจแก้ไขเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการเก็บคุกกี้ หากท่าน ต้องการปฏิเสธการ เก็บคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ สิทธิพิเศษ และการเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์อาจ ไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้จาก aboutcookies.org และศึกษาวิธี จัดการความเป็น ส่วนตัวของท่านจากเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ตามรายละเอียดดังนี้:
- Chrome
- Chrome for android
- Chrome for iOS
- Firefox
- Internet Explorer
- Safari
- Safari for iOS

7 : ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) จึงกำหนดให้ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และ สอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต และ ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) ได้รับมาจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนิน งานของไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) เท่านั้น

8 : สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังนี้
1. การเพิกถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับไก่ชน ออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com)
2. การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) อาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำ สั่งศาล
3. การได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และถ่ายโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับไก่ ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิใน การถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น และในการใช้สิทธิดัง กล่าวนี้ ท่านมีสิทธิที่จะให้ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) ถ่ายโอน ข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ โดยตรง หากสามารถกระทำได้โดยทางเทคนิค
4. การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังนี้
4.1) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ ตลาดแบบตรง
4.2) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com)
4.3) กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ด้วยเหตุจำเป็น เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ สาธารณะของไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) หรือเหตุจำเป็นเพื่อ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) เว้นแต่ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com)แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วย กฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
5. การขอลบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่ไก่ชน ออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
6. การขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอให้ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบาง ส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
7. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง : ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูล ของท่านเป็นปัจจุบัน
8. การร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

9 : การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือร่วม กิจกรรมใดๆ กับไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) ถือว่าท่านได้รับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใน อนาคตไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) อาจจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) จะเผยแพร่ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์และช่องทางอื่น ของไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) และถือเป็นการยอมรับข้อกำหนด ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

10 : การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com)  ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล นอกจากนี้ ไก่ชนออนไลน์ดอทคอม (www.kaichononline.com) ได้จัดทำระเบียบ คำ สั่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายที่เกี่ยว กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการกำกับการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่กำหนด

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

รับข่าวสารเพิ่มเติม