ไก่ชนออนไลน์
วัน พุธ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

การขอออกใบอนุญาตใช้สถานที่สำหรับเล่นการพนันชนไก่


แชร์


 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ มีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันออกหนังสืออนุญาต หากจะขอต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนัน ให้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนครบกำหนดการอนุญาตเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ว่าสถานที่และการจัดสถานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด ทั้งนี้ในเขตกรุงเทพมหานครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครองก่อน และในเขตจังหวัดอื่นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน  อนึ่ง  ปัจจุบันกรมการปกครองมีนโยบายไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งสนามชนไก่/กัดปลาในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ผู้ขออนุญาตต้องยื่นแบบคำขอตามแบบ พ.น. 1 พร้อมเอกสารที่ครบถ้วน ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันเล่นไม่น้อยกว่า 90 วัน
3. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
4. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน
 5. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอรับอนุญาต      
1. บรรลุนิติภาวะแล้ว
2. มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้าน
3. มีอาชีพเป็นหลักฐานและฐานะทางการเงินมั่นคงเพียงพอในการประกอบกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
6. กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต นิติบุคคลนั้นจะต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เอกสารและหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
 เอกสารต้นฉบับจำนวน 1 ฉบับ
กรณีบุคคลธรรมดา (เอกสารยืนยันตัวตน)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารต้นฉบับจำนวน 1 ฉบับ
กรณีบุคคลธรรมดา (เอกสารยืนยันตัวตน)

3. บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ เอกสารต้นฉบับจำนวน 1 ฉบับ
กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 1) (เอกสารยืนยันตัวตน)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ/กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาจำนวน 1 ฉบับ
กรณีนิติบุคคล (เอกสารเพิ่มเติม)

5. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนที่รับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาจำนวน 1 ฉบับ
กรณีนิติบุคคล (เอกสารเพิ่มเติม)

6. สำเนาหนังสือสำคัญนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาจำนวน 1 ฉบับ
กรณีนิติบุคคล (เอกสารเพิ่มเติม)

7. หนังสือมอบอำนาจ เอกสารต้นฉบับจำนวน 1 ฉบับ
กรณีมอบอำนาจ (เอกสารเพิ่มเติม)

8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ สำเนาจำนวน 1 ฉบับ
กรณีมอบอำนาจ (เอกสารเพิ่มเติม)

9. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ สำเนาจำนวน 1 ฉบับ
กรณีมอบอำนาจ (เอกสารเพิ่มเติม)

10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ สำเนาจำนวน 1 ฉบับ
กรณีมอบอำนาจ (เอกสารเพิ่มเติม)

11. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ สำเนาจำนวน 1 ฉบับ
กรณีมอบอำนาจ (เอกสารเพิ่มเติม)

12. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่เล่นการพนัน และเส้นทรงสัญจร เอกสารต้นฉบับจำนวน 1 ฉบับ
(เอกสารเพิ่มเติม)

13. สำเนาในหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินอันเป็นที่ตั้งสถานที่ก่อสร้างบ่อนชนไก่/หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อตั้งบ่อนไก่หรือหนังสือสัญญาเช่าที่ดินเพื่อตั้งบ่อนไก่อย่างใดอย่างหนึ่ง เอกสารต้นฉบับจำนวน 1 ฉบับ
(เอกสารเพิ่มเติม)

14. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีทุนพียงพอที่จะประกอบกิจการ เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือหลักทรัพย์อื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง เอกสารต้นฉบับจำนวน 1 ฉบับ
(เอกสารเพิ่มเติม)

15. สำเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้อาคาร/ดัดแปลงอาคาร/หนังสือรับรองของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรควบคุมอาคาร/อย่างใดอย่างหนึ่ง เอกสารต้นฉบับจำนวน 1 ฉบับ
กรณีอยู่นอกเขตควบคุมอาคาร (เอกสารเพิ่มเติม)

16. สำเนาหนังสือรับรองสนามชนไก่จากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ว่าสถานที่เล่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สำเนาจำนวน 1 ฉบับ
(เอกสารเพิ่มเติม)

17. สำเนาหนังสือรับรอง/หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เดิม (กรณีต่ออายุ) สำเนาจำนวน 1 ฉบับ
(เอกสารเพิ่มเติม)

ขั้นตอน ระยะเวลา: 90 วัน


Tag :

ขออนุญาติเปิดสนามชนไก่

กดติดตามเพจเราได้ที่นี่เลย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

รับข่าวสารเพิ่มเติม